I N F O R M A C J E   D L A   M I S T R Z Ó W

CO POWINIEN WIEDZIEĆ PRACODAWCA ZATRUDNIAJĄCY MŁODOCIANEGO W CELU NAUKI ZAWODU

       Każdy rzemieślnik przyjmujący młodocianego pracownika na naukę zawodu powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do szkolenia tj.:
 • dyplom mistrzowski lub przynajmniej średnie wykształcenie zgodne z kierunkiem kształcenia ucznia,
 • przygotowanie pedagogiczne (kurs 80-godzinny, w tym 10 godzin praktyki).
  Szczegółowo kwalifikacje instruktorów praktycznej nauki zawodu określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. z 2002 r. nr 113. póz. 988)
Najważniejszym dokumentem dla pracodawcy i młodocianego jest UMOWA O PRACĘ w celu przygotowania zawodowego. Umowa zawiera:
 • nazwę zawodu i rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy),
 • czas trwania nauki zawodu i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
 • sposób dokształcania teoretycznego,
 • wysokość wynagrodzenia oraz prawa i obowiązki stron.
       O zawartej z młodocianym umowie pracodawca, w celu uzyskanie dofinansowania kosztów kształcenia, zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również Cech właściwy ze względu na siedzibę rzemieślnika. Kodeks pracy nie przewiduje okresu próbnego przed podpisaniem umowy. Przed przystąpieniem do pracy pracodawca obowiązany jest:
 • przeszkolić młodocianego w zakresie bhp i ppoż. (szkolenia dokonuje uprawniona osoba).
 • zgłosić młodocianego do ZUS-u,
 • wystąpić do ZUS-u o wydanie książeczki ubezpieczeniowej.
DOKUMENTACJA

       Obowiązująca pracodawcę dokumentacja musi zawierać:
 • umowę o pracę,
 • program nauki zawodu,
 • wykaz pracowników młodocianych - listę obecności,
 • rejestr zwolnień lekarskich,
 • rejestr wydanej odzieży roboczej,
 • listę płac,
 • okresowe badania lekarskie,
 • zaświadczenie o przeszkoleniu bhp i ppoż. (podpisane przez ucznia i szkolącego),
 • dziennik nauki zawodu.
WYNAGRADZANIE MŁODOCIANYCH

       Młodocianemu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej:
 • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%
 • w drugim roku nauki - nie mnie niż 5%
 • w trzecim roku - nie mniej niż 6%.
PODSTAWOWE ZASADY BHP

 • pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać nocą,
 • pracowników młodocianych nie wolno zatrudniać poza podstawowymi godzinami pracy,
 • w widocznym miejscu powinna być umieszczona instrukcja obsługi maszyn i urządzeń oraz wykaz prac i stanowisk zakazanych dla ucznia,
 • uczeń otrzymuje odzież roboczą oraz posiłek regeneracyjny - uczeń nie może pracować bez nadzoru opiekuna.
ROZWIĄZANIE UMOWY O PRACĘ

       Rozwiązanie umowy następuje z 2-tygodniowym wypowiedzeniem gdy:
 • młodociany nie wypełnia obowiązku szkolnego lub obowiązków wynikających z umowy o pracę pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
 • wydano orzeczenie lekarskie wskazujące, że młodociany nie może wykonywać danego zawodu,
 • jeśli zakład ogranicza lub likwiduje działalność.
       W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech Rzemiosł Różnych oraz wójta lub burmistrza, do którego zgłoszono fakt wcześniejszego nawiązania umowy z młodocianym.

URLOP WYPOCZYNKOWY
 • rok nauki:
  • po przepracowaniu pół roku młodocianemu przysługuje 12 dni urlopu (zaleca się udzielenie w/w urlopu w czasie ferii zimowych)
  • po pierwszym roku pracy młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu
   RAZIEM: 38 dni. Jeżeli młodociany ukończył 18 lat - 12 dni w czasie ferii zimowych i po roku - 20 dni.
 • rok nauki:
  • młodocianemu przysługuje 26 dni urlopu (jeśli młodociany ukończył 18 lat - 20 dni urlopu)
 • rok nauki:
  • młodocianemu przysługuje 20 dni urlopu
       Młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym).

CZAS PRACY

       Do ukończenia 16 roku życia czas pracy młodocianego nie może przekroczyć 6 godzin na dobę; po ukończeniu 16 roku życia - 8 godzin na dobę.
UWAGI KOŃCOWE

       Pracodawca bezwzględnie pokrywa koszty opłaty za egzamin czeladniczy w pierwszym terminie. Każdy rzemieślnik szkolący młodocianych ma obowiązek przynależności do organizacji rzemieślniczej (Dz. U. Nr 129 z 2001 r.).INFORMACJE O DOFINANSOWANIU KOSZTÓW KSZTAŁCENIA UCZNIÓW
 • Dofinansowanie przyznaje wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, potwierdzeniu warunków określonych w ustawie (Dz. U. nr 145 poz. 1532 z dnia 25 czerwca 2004 r.)
 • Pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli:
  • pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał egzamin, zgodnie z odrębnymi przepisami.
  Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika odbywającego naukę zawodu zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
  • obowiązujące od 01.01.2007 r. (Dz.U. Nr 218 poz. 1594 z dnia 29.11.2006 r.)
   4.896,18 zł - przy okresie kształcenia wynoszącym 24 miesiące,
   8.160,31 zł. - przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy.
   Powyższe kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w okresie od roku kalendarzowego, w którym przeprowadzona była ostatnio waloryzacja, wynosi co najmniej 105%.
 • Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
 • Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu.
  Do wniosku należy dołączyć kopie:
  • dokumentów potwierdzających spełnienie warunków, o której mowa w ustawie, (pkt 2)
  • umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego spełnienie warunku określonego w ustawie,
 • Dofinansowanie z budżetu państwa kosztów kształcenia młodocianych pracowników odbywa się w ramach dotacji celowej za zadania własne.
 • Wolne od podatku są dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego (art. 21 ust 1 pkt 129). Zwolnienie dotyczyłoby m.in. dofinansowania otrzymywanego przez pracodawców z tytułu kształcenia młodocianych pracowników. Jednak tak jak dotychczas, w dodanym art. 23 w ust. 1 pkt 56) dopisano, że nie uważa się za koszty wydatków i kosztów sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa m.in. w art. 21 ust. 1 pkt 129.Informacji na temat szkoleń dofinansowywanych z UE należy szukać na stronach: