R Z E M I E Ś L N I C Z E   C E N T R U M   S Z K O L E N I A   Z A W O D O W E G O
CECHU   RZEMIOSŁ   RÓŻNYCH   I   DROBNEJ   PRZEDSIĘBIORCZOŚCI   W   BIŁGORAJU

organizuje kursy:

 • ZAWODOWE - we wszystkich zawodach i specjalnościach
 • BHP okresowe
  • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • dla pracowników administracyjno-biurowych
  • dla pracowników służb bhp
 • PEDAGOGICZNE - dla mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu szkolących uczniów młodocianych
 • DOKSZTAŁCAJĄCE
  • dla uczniów klas wielozawodowych ZSZ pobierających naukę w systemie szkolnym
  • dla uczniów pobierających naukę zawodu w formie pozaszkolnej
 • SPECJALISTYCZNE - z zakresu obsługi i konserwacji urządzeń
 • DOSKONALĄCE - szkolenia na uprawnienia zawodowe


Gwarantujemy wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowcow z długoletnią praktyką zawodową

Wszelkie szczegółowe informacje na temat naszych usług można uzyskać w biurze
Cechu Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju, ul. Lubelska 10
pod numerem tel.: 84 686 28 04 lub 509 605 403, email: biuro@cech.lbl.pl

Zapraszamy do korzystania z naszych usług!