N A U K A   Z A W O D U   W   R Z E M I O Ś L E

       Kształcenie w zakładzie rzemieślniczym rozpoczyna się po podpisaniu, z mistrzem szkolącym, umowy o pracę w celu nauki zawodu oraz zarejestrowaniu się w Cechu.
       Nauka w rzemieślniczym systemie kształcenia umożliwia uczniowi zdobycie umiejętności praktycznych i wiadomości teoretycznych niezbędnych do wykonywania wybranego przez siebie zawodu.
       Mistrz szkolący sprawuje bezpośredni nadzór nad uczniem. Ma duży wpływ na kształtowanie nie tylko formalnych umiejętności ucznia, ale i jego osobowości oraz zachowań społecznych.
       Osoby szkolące wykazuję się kwalifikacjami zawodowymi, posiadają tytuł mistrza w zawodzie poparty wieloletnią praktyką zawodową oraz przygotowanie pedagogiczne potwierdzone ukończonym kursem i dyplomem.

Warunki zatrudnienia ucznia

       Młody człowiek zamierzający podjąć naukę zwodu w zakładzie rzemieślniczym musi spełnić następujące warunki:
- nie może przekroczyć wieku 18 lat,
- mieć ukończone Gimnazjum,
- dobre warunki fizyczne i stan zdrowia pozwalający na podjęcie nauki zawodu.
       Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego zawierają:
- pracodawca - rzemieślnik i młodociany pracownik,
- umowa musi być sporządzona w formie pisemnej i zawarta w siedzibie Cechu.
       Koszty nauki w rzemiośle ponosi mistrz szkolący i samorządy terytorialne. Młodociani w okresie nauki otrzymują miesięczne wynagrodzenie w wysokości:
- na I roku nauki nie mniej niż 4%,
- na II roku nauki nie mniej niż 5%,
- na III roku nauki nie mniej niż 6%,
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłoszonego w komunikacie Prezesa GUS opublikowanym w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski).

Jak odbywa się nauczanie?

       Proces nauczania praktycznego w rzemiośle jest ściśle powiązany z nauczaniem teorii. Dokształcanie teoretyczne uczniów odbywa się w jednej z następujących form:
- w zasadniczej szkole zawodowej,
- na kursach,
- przez mistrzów szkolących.
       Proces zdobywania kwalifikacji rzemieślniczych nie kończy się wraz z wygaśnięciem umowy o pracę w celu nauki zawodu. Jego niezwykłym elementem jest złożenie egzaminu czeladniczego - kończącego pierwszy etap rzemieślniczego wtajemniczenia zawodowego.
       Egzamin odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, przeprowadzany jest w dwóch etapach:
- praktycznym,
- teoretycznym.
       Etap praktyczny polega na samodzielnym wykonaniu przez kandydata zadań egzaminacyjnych sprawdzających nabyte umiejętności zawodowe.
       Etap teoretyczny w części pisemnej i ustnej sprawdza wiedzę teoretyczną ucznia z przedmiotów objętych programem nauczania.
       Zarówno świadectwo czeladnicze jak i zdobyty w trakcie dalszej nauki dyplom mistrzowski są uznawanymi w kraju i za granicą (we wszystkich krajach Unii Europejskiej) dokumentami potwierdzającymi umiejętności zawodowe, które nie potrzebują nostryfikacji.

Nauka zawodu - oferta

Dla dziewcząt i chłopców po gimnazjum do 18 roku życia w zawodach:
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • blacharz samochodowy
 • elektromechanik
 • ślusarz
 • stolarz
 • piekarz
 • cukiernik
 • kucharz
 • wędliniarz
 • fryzjer
 • monter zabudowy i robót wykonczeńiowych w budownictwie
 • monter instalacji i urządzeń sanitarnych
 • krawiec
 • foto i inne zawody
Nauka kończy się po trzech latach egzaminem czeladniczym.


Świadectwa czeladnicze i Dyplomy mistrzowskie są honorowane w Unii Europejskiej.