O   C E C H U       Cech jest dobrowolnym związkiem pracodawców oraz samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją rzemiosła. Działa na terenie miasta Biłgoraj i powiatu biłgorajskiego. Do zadań statutowych cechu między innymi należy:
  • Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego, sądów, związków zawodowych, urzędów i instytucji.
  • Utrwalanie więzi środowiskowej i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej polskiego rzemieślnika.
  • Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie przestrzegania prawa, zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle przez wszystkie osoby i instytucje, których to może dotyczyć.
  • Udzielanie członkom Cechu pomocy w wykonywaniu rzemiosła, w formie porad, informacji, wystąpień i interwencji.
  • Organizowanie pomocy instruktażowej i szkoleń okresowych w zakresie bhp i warunków sanitarno epidemiologicznych dla rzemieślników - członków Cechu.
  • Współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków Cechu.
  • Organizowanie dokształcania teoretycznego dla tych uczniów pobierających naukę zawodu u rzemieślników, którzy nie uczęszczają do szkoły.
  • Wykonywanie, na podstawie upoważnienia Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach prowadzonych przez członków Cechu.