G A L E R I A   Z D J Ę Ć

Spotkanie opłatkowe uczniów - pracowników młodocianych z władzami Cechu i OHP - grudzień 2007