Egzamin mistrzowski jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:

 • klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
 • klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Warunki dopuszczenia do egzaminu mistrzowskiego określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 r. w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., pozycja 1117), którego § 7 brzmi:

Do egzaminu mistrzowskiego izba rzemieślnicza dopuszcza osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie, w którym zdaje egzamin, a także:

 • co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego, albo
 • co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, łącznie przed i po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz co najmniej sześcioletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, w ramach samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł czeladnika lub równorzędny w zawodzie wchodzący w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej trzyletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej oraz tytuł mistrza w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu mistrza;
 • posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo dotychczasowej szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie i kształcących w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz tytuł zawodowy w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, a także co najmniej dwuletni okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego;
 • posiada dyplom ukończenia szkoły wyższej na kierunku lub w specjalności w zakresie wchodzącym w zakres zawodu, w którym zdaje egzamin, oraz co najmniej roczny okres wykonywania zawodu, w którym zdaje egzamin, po uzyskaniu tytułu zawodowego. 

Osoba ubiegająca się o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego składa następujące dokumenty :

 • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu mistrzowskiego,
 • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny),
 • Świadectwo ukończenia szkoły ponad gimnazjalnej lub ponadpodstawowej( wg warunków dopuszczenia j.w.)
 • Dokument potwierdzający staż pracy ( wg warunków dopuszczenia j.w.).
 • Dowód opłaty egzaminacyjnej.

UWAGA! Przy składaniu dokumentów należy przedłożyć oryginały dokumentów w celu uwierzytelnienia ich kopii

Przebieg egzaminu mistrzowskiego                                                                                                                                                                                                                      Egzamin mistrzowski przeprowadza się w dwóch etapach: praktycznym i teoretycznym.Etap teoretyczny składa się z części pisemnej i z części ustnej. Kandydat zgłasza się na każdy etap egzaminu z dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość.Czas trwania etapu praktycznego nie może być krótszy niż 120 minut i nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie w ciągu trzech dni. Etap praktyczny odbywa się u pracodawców lub w warsztatach szkoleniowych.

Etap teoretyczny rozpoczyna się od części pisemnej, która polega na rozwiązaniu testu wyboru. Kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:

 • rachunkowość zawodowa wraz z kalkulacją
 • dokumentacja działalności gospodarczej,
 • rysunek zawodowy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • podstawowe zasady ochrony środowiska,
 • podstawowe przepisy prawa pracy,
 • podstawowa problematyka z zakresu podejmowania działalności gospodarczej i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • podstawy psychologii i pedagogiki,
 • metodyka nauczania;

Każdy zdający otrzymuje zestaw pytań egzaminacyjnych obejmujący 9 wymienionych wyżej działów. W każdym z działów udziela odpowiedzi na 7 pytań. Każde pytanie zawiera trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Po wystawieniu ocen z części pisemnej egzaminu rozpoczyna się część ustna, która polega na udzieleniu przez zdającego odpowiedzi na pytania  z zakresu następujących tematów:

 • technologia,
 • maszynoznawstwo,
 • materiałoznawstwo. 

Zdający losuje zestaw pytań, następnie przygotowuje się do udzielenia odpowiedzi przez około 10 minut i po zaproszeniu przez zespół egzaminacyjny do stołu udzielana wylosowane pytania. Odpowiedziom tym przysłuchuje się cały zespół egzaminacyjny. Czas trwania części ustnej nie może być dłuższy niż 30 minut. Każdy zestaw pytań ustnych składa się z 3 oddzielnych zestawów obejmujących po 3 pytania z każdego tematu. Po sporządzeniu przez sekretarza protokołów z egzaminu wszyscy uczestnicy składają podpisy. Na zakończenie egzaminu przewodniczący ogłasza wyniki egzaminu. Osoba, która nie zdały egzaminu, ma prawo przystąpić do egzaminu poprawkowego obejmującego tylko ten temat lub tematy albo to zadanie lub zadania, z których otrzymała ocenę niedostateczną. Przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego kandydat uiszcza opłatę egzaminacyjną równą połowie wysokości opłaty.

 

 

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl