Egzamin czeladniczy jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła, określanego w:

  1. klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy;
  2. klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Dla uczniów

Nauka zawodu u pracodawcy - rzemieślnika kończy się egzaminem czeladniczym składanym przed komisją egzaminacyjną izby rzemieślniczej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 września 2012 w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego przeprowadzanych   przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dziennik Ustaw z 2012 r., poz. 1117) – wg zapisu w umowie o pracę.

Więcej szczegółów dotyczących przebiegu egzaminu poniżej;

www.izba.lublin.pl/Przebieg Egzaminu Czeladniczego.pdf

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego,
  • Fotografia (aktualna, czytelnie podpisana, format legitymacyjny),
  • Świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej (xero) lub ukończenia gimnazjum - szkoły podstawowej (xero) i zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu,
  • Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego (xero),
  • Zaświadczenie od pracodawcy o zakończeniu praktycznej nauki zawodu,
  • W przypadku zaliczenia nauki zawodu u kilku pracodawców należy dołączyć wszystkie umowy o pracę wraz z świadectwami pracy, a w przypadku zaliczenia nauki w szkole - zaświadczenie o okresie nauki zawodu.
  • Dowód opłaty egzaminacyjnej.

Cech Rzemiosł Różnych i Drobnej Przedsiębiorczości w Biłgoraju 
adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Lubelska 10

KRS: 0000041445
NIP:  918 – 10 – 19 – 024
REGON   00000759825
Numer konta: BS  Biłgoraj  73 9602 0007 0000 0231 2000 0001

Biuro zaprasza w dni powszednie
w godzinach od 7.00 do 15.00

tel.:  84 686 28 04
tel. kom. 509 605 403

email: biuro@cech.lbl.pl